2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Effect of Syzygium gratum extract on Blood Pressure and Endothelium-Dependent Vasorelaxation in Nitric Oxide-Deficient Rats. 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 16 กุมภาพันธ์ 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร ศรีนครินทร์เวชสาร (Srinagarind Medical Journal) 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN 08573123 
     ปีที่ 33 
     ฉบับที่
     เดือน กุมภาพันธ์
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า 38 
     บทคัดย่อ Background and Objectives: Syzygium gratum (Pakmek) show antioxidant and vascular protective effects in experimental animal models. This study was to investigate whether Syzygium gratum extract could alleviate high blood pressure and vascular dysfunction in Nω-Nitro-l-arginine methyl ester (L-NAME)-induced hypertension in rats. Methods: Male Sprague-Dawley rats weighing 180-200 g were treated with L-NAME (40 mg/kg/day) in drinking water for five weeks and orally treated with Syzygium gratum (300 mg/kg BW per day) for the last two week. Mean arterial blood pressure (MAP) and heart rate (HR) was measured at the end of experiment. Vascular responses to acetylcholine (ACh, 1 nM-0.01 µM) and sodium nitroprusside (SNP, 1 nM-0.01 µM) were performed in isolated mesenteric vascular beds. Results: Rats treated with L-NAME had high blood pressure (MAP; 153.85 ± 7.7 mmHg vs. 91.4 ± 2.72 mmHg) and heart rate (415.0 ± 1.0 beats/min vs. 355.8 ± 15.3 beats/min) comparing to control rats (p<0.05). Vasorelaxation to ACh was blunted in L-NAME treated rats (p<0.05) while the response to SNP was not different among groups. Furthermore, Syzygium gratum extract significantly reduced blood pressure in L-NAME hypertension (121.75 ± 8.1 mmHg) and HR (380.3 ± 16.5 beats/min) comparing to those of untreated rats. L-NAME rats received Syzygium gratum extract had an improvement of vascular response to ACh (p<0.05). Conclusion: These findings suggested that Syzygium gratum extract reduced blood pressure and HR in hypertension induced by L-NAME. This antihypertensive effect could involve the improvement of endothelium-dependent vasorelaxation in L-NAME hypertension.  
     คำสำคัญ Syzygium gratum, L-NAME-induced hypertensive rats,Vascular dysfunction 
ผู้เขียน
595070020-1 น.ส. ศริยา มีพัฒน์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 1