2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Algebraic Reasoning in Early Grade: Promoting through Lesson Study and Open Approach 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 15 พฤษภาคม 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Psychology (PSYCH) 
     มาตรฐานของวารสาร OTHER (Web of Science) 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Scientific Research Publishing Inc. 
     ISBN/ISSN 2152-7180 
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า  
     บทคัดย่อ The objective of this study is to analyze what are characteristics of early grade students’ algebraic reasoning in context of open approach and lesson study. Ethnographic study was employed to conduct in this qualitative study. The study was carried out in one mathematics classroom which is a case study of this study and it is the case of classroom which has been using open approach and lesson study since 2006. The 3 teachers are as a member of school lesson study team participated the study as informant and so were 10 students from the class. The data were collected through 9 consecutive lessons by observation with audio-video tape recording, inter-view, students’ written works and daily field notes. The lessons were designed by car-rying into 4 steps of open approach; posing problem, students’ self-learning, whole class discussion and comparison, summing-up by connecting students’ emergent mathematical ideas. All activities were guided by Thai version of 1st grade Japan mathematics textbook. The results showed that characteristics of first grade students’ algebraic reasoning are as follows: 1) using algebraic expressions to represent addition situation and posing situation to represent given expressions, 2) constructing and us-ing a tool to find problem results more easily, 3) extending solutions to another do-main of number, 4) using various representation to justify their ways of thinking, and 5) reasoning about relations among numbers. These algebraic reasoning occurred un-der the condition that teachers and students had connected between 3 worlds oriented to Inprasitha’s approach; real world, semi-concrete world, and mathematics world. 
     คำสำคัญ Algebraic Reasoning, Early Algebra, Lesson Study and Open Approach 
ผู้เขียน
547050004-0 น.ส. พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0