2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Influence of nitrogen content levels on structural properties and photocatalytic activities of nanorice-like N-doped TiO2 with various calcination temperatures 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 พฤษภาคม 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Materials Research Bulletin 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร 2018 Elsevier B.V. 
     ISBN/ISSN ISSN: 0025-5408 
     ปีที่ 105 
     ฉบับที่
     เดือน September
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า 265-276 
     บทคัดย่อ The purposes of this research were to study the effect of nitrogen content levels on structural properties and photocatalytic activities of catalysts with various calcination temperatures and to test the photocatalytic degradation of paraquat under UV and visible light. The results showed that the effect of calcination temperature was significant on physical properties and amount of nitrogen element, but insignificant on phase structure and oxidation state of titanium (Ti) atom. The N-doped TiO2 samples demonstrated only anatase phase because nitrogen dopant in TiO2 restrained the phase transformation from anatase to rutile and displayed nanorice-like morphology. The bandgap energy was about 3.07–3.18 eV. The nitrogen content was only observed at 100, 300 and 400 °C. The nitrogen (N) atom can be incorporated in TiO2 structural lattice with interstitial site. The specific surface area and nitrogen content level showed the important roles for the photodegradation of paraquat under UV and visible light irradiation. 
     คำสำคัญ Interstitial atom; Restraining phase transformation; Chemical state; Photocatalysis; Paraquat degradation 
ผู้เขียน
587040037-5 นาย ทศพร สุวรรณเรือง [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0