2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Determination of Methane Flux in Organic Paddy Field  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 29 มีนาคม 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Frontiers in Artificial Intelligence and Applications 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร IOS Press, Amsterdam 
     ISBN/ISSN 978-1-61499-833-4 
     ปีที่  
     ฉบับที่ 301 
     เดือน January
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า 125-136 
     บทคัดย่อ This research was to investigate the amount of methane emission in the organic paddy field (wet-season rice), direct-seeding method around Tung Kula Rong Hai, the Northeast of Thailand during planting and harvest season and to examine the influential variables such as the growth, types of soil, temperature, height of rice plant, density of rice plant and the water level in the paddy field. The study was conducted in the paddy field of Khao Dawk Mali 105 in 4 stations. The results of the study revealed that; in period 1, from the period of seeding to tillering, CH4 Flux is in the range of 0.193–1.383 mg CH4 m-2 hr-1 or 0.728± 0.429 mg CH4 m-2 hr-1 in average; in period 2, from tillering to ripening, CH4 Flux is 1.311– 2.446 mg CH4 m-2 hr-1 with the average of 1.938 ± 0.359 mg CH4 m-2 hr-1; In period 3, from ripening to harvesting, CH4 Flux of 0.873– 2.235 mg CH4 m-2 hr-1 with the average of 1.575± 0.351 mg CH4 m-2 hr-1 Regarding the result, the amount of methane flux has increased according to the age span and the growth of the rice. Besides, there were factors affecting the escalation of the gas release: the water level in the paddy field which means the emission will be decreased when the water is managed to drain prior to harvest stage, considering the factors of the height of rice plant in the paddy field, the smaller number and lower rice plant height is, the lesser methane is emitted. However, in term of the temperature, the higher temperature is, the more methane increases. Consequently, the study of methane flux from rice paddy as well as its factors contributes to the farmers’ ability to manage their paddy fields effectively. This will lead to low organic carbon farming and reducing greenhouse gas (GHG) emissions in agricultural sectors.  
     คำสำคัญ Methane flux, Methane emission, Organic paddy fields, Greenhouse gas 
ผู้เขียน
567040055-1 น.ส. ศุภวรรณ ขันโททอง [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0