2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Development of Digital Applications for Case Management that Required Crime Scene Investigation - Case Study of Police Forensic Science Center 4, Khon Kaen, Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 17 พฤษภาคม 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 2nd GCIC, 46th National and 9th International Graduate Research Conference “Graduate Research and Innovation for Economic and Social Sustainability” 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Graduate School Maejo University 
     สถานที่จัดประชุม The Empress International Convention Center, The Empress Chiang Mai Hotel, Chiangmai, Thailand 
     จังหวัด/รัฐ Chiangmai, Thailand 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 17 พฤษภาคม 2561 
     ถึง 18 พฤษภาคม 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 140-150 
     Editors/edition/publisher Graduate School Maejo University 
     บทคัดย่อ This research presents the concept and an initial prototype of digital applications that are developed on mobile and web applications for facilitating a crime scene investigation (CSI) center's police officers who need to investigate and recover evidence from a crime scene when requested for examination by an inquiry official at the police station. The traditional process is still lacking in systematic management. The work status cannot be tracked in real time and it is necessary to call another officer if the information is required in advance. In the storage section, data are stored using a paper-based system that makes it difficult to trace cases later. The researcher uses information and communication technologies in designing and developing digital applications to be deployed. This system will be able to record information through e-Forms. It supports the taking of photographs, drawing crime scene diagrams, the recording of voice and video files, and coordinates of, and directions to the crime scene. It can be used anytime and anywhere. The system will store the status of each task and send timely alerts with Google Cloud Messaging techniques to let other officers know about updates or notifications, immediately. We have created a CSI Application Programming Interface (API) to call functions and transfer data between mobile app and web services. In addition, the system can automatically generate report documents that help by reducing work time. The result of the usability testing assessment is at a good level; it is user-friendly and may be used as a prototype. 
ผู้เขียน
555020122-9 น.ส. ณัชชารีย์ วิเชียรนิตย์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
555020124-5 น.ส. บุญญารินทร์ อ่อนนุ่ม
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0