2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Electrochemical and Magnetic Properties of Electrospun SrTi1−x Fe x O3 (x = 0, 0.05 and 0.10) Nanofibers for Anodes of Li-Ion Batteries 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 พฤศจิกายน 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of Superconductivity and Novel Magnetism 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Spinger US 
     ISBN/ISSN https://doi.org/10.1007/s10948-017-4411-z 
     ปีที่ 2018 
     ฉบับที่ 31 
     เดือน June
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า pp 1909–1916 
     บทคัดย่อ SrTi1−x Fe x O3 (x = 0, 0.05 and 0.1) nanofibers (NFs) were fabricated by electrospinning technique. As prepared products were calcined at 800 ∘ C in argon atmosphere for 3 h to obtain a perovskite phase. The crystal structure and morphology of samples were investigated using X-ray diffraction (XRD), transmission electron microscopy (TEM) and scanning electron microscopy (SEM). Electrochemical and magnetic properties of calcined NFs were studied using a potentiostat/galvanostat electrochemical cell system and vibrating sample magnetometer (VSM), respectively. XRD results showed the cubic perovskite structure of calcined samples with the diameter estimated by TEM in the range of 137.4–141.3 nm SEM micrographs revealed the linkage of crystalline grains in NFs of porous and rough surfaces. Electrochemical properties performed on coin-cell-type Li-ion batteries (LIBs) with calcined SrTi1−x Fe x O3 (x = 0.05 and 0.10) NF-based anodes showed a significant increase of the specific capacity from 305 to 431 mAh/g for the first cycle with the reversible values of 100 and 130 mAh/g, respectively. VSM measurements at room temperature (RT) indicated that calcined SrTiO3 NFs exhibited paramagnetic (PM) behavior, while calcined SrTi1−x Fe x O3 NFs displayed ferromagnetic (FM) behavior at RT with the increase of unsaturated magnetization at 10 kOe from 0.46 to 0.82 emu/g for samples with x = 0.05 and 0.10, respectively. The observed FM behavior in calcined SrTi1−x Fe x O3 (x = 0.05 and 0.1) NFs was suggested to originate from the face center exchange (FCE) mechanism owing to Fe3+ –Vo–Fe3+ couplings. 
     คำสำคัญ SrTi1−xFexO3 nanofibers Electrospinning technique Electrochemical and magnetic properties  
ผู้เขียน
587020048-2 นาย อรรถพล กาฬพันธุ์
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0