2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Metabolic fuel level and enzyme activity changes in starved Broadhead catfish (Clarias macrocephalus Gunther, 1864) 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 พฤศจิกายน 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Bioscience Research 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Innovative Scientific Information & Services Network 
     ISBN/ISSN print:1811-9506; online:2218-3973 
     ปีที่ 14 
     ฉบับที่
     เดือน October-December
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า 1167-1174 
     บทคัดย่อ A study on metabolic fuel level and enzyme activity changes in starved Broadhead catfish (Clarias macrocephalus) was conducted using 24 aquarium tanks with 3 individuals of Broadhead catfish (average weight 40 grams per fish) per tank. They were divided into 2 groups i.e. fed group (feed for 1-4 weeks) and starved group (starve for 1-4 weeks). The results showed that muscle water content and alanine aminotransferase (ALT) have no significant differences (P>0.05), while hepatosomatic index (HSI), serum glucose, muscle glycogen, liver glycogen, muscle protein, muscle lipid and Hexokinase (HK) activity were decreased due to duration of starvation (P<0.05), and lower in the starved group compared to the fed group in each week (P<0.05). Aspartate aminotransferase (AST) and glutamate dehydrogenase (GDH) activities were higher in the starved group compared to the fed group in the 3rd week and in the 2nd -3rd week, respectively (P<0.05). In conclusion, starvation had significant effects on metabolic fuel levels and enzyme activities in Broadhead catfish. 
     คำสำคัญ starvation, metabolic fuels, enzyme activities, Clarias macrocephalus 
ผู้เขียน
547030003-4 น.ส. รัตนสุดา ไชยเชษฐ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0