2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Lower limb support ability of the affected leg during stepping is importance for ability relating to well-controlled walking in ambulatory patients with stroke 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 19 พฤษภาคม 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 7th World Congress on Physical Medicine and Rehabilitation 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Rehabilitation Medicine  
     สถานที่จัดประชุม Hyttat Regency hotel 
     จังหวัด/รัฐ Osaka, Japan 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 18 พฤษภาคม 2561 
     ถึง 19 พฤษภาคม 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 39 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
567090014-5 น.ส. ศิริสุดา พลที [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคนิคการแพทย์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0