2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Effects of re-feeding on metabolic fuels and enzyme activities in starved Broadhead catfish (Clarias macrocephalus Gunther, 1864) 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 2 มิถุนายน 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Bioscience Research 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Innovative Scientific Information & Services Network 
     ISBN/ISSN print:1811-9506; online:2218-3973  
     ปีที่ 15 
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า  
     บทคัดย่อ A study of the effects of re-feeding on metabolic fuels and enzyme activities in starved Broadhead catfish was conducted using 30 aquarium tanks with 3 fish per tank. They were divided into 2 groups: a control group, and a re-fed group, which were starved (not fed) for 4 weeks and were then re-fed in weeks 5 - 8. According to the re-fed group, the results showed that the HSI, serum glucose, muscle glycogen, liver glycogen, muscle protein, and muscle lipids had significantly increased in the 5th week (P<0.05). Hexokinase (HK) activity had significantly increased in the 5th week and aspartate aminotransferase (AST) activity had significantly decreased in the 5th and 6th week (P<0.05). Additionally, a comparison made between the re-fed and control group during each week showed that muscle protein level had been significantly higher in the 7th week in the re-fed group compared to control group (P<0.05). The muscle lipid level had been significantly lower in the 6th week in the re-fed group as compared to control group (P<0.05), whereas the AST activity had been significantly lower in the 7th week in the re-fed group compared to the control group (P<0.05). In conclusion, 4 weeks of starvation followed by 1 week of re-feeding had shown complete compensatory metabolic fuel levels, as well as HK and AST activities when compared with the control group of Broadhead catfish. 
     คำสำคัญ re-feeding, metabolic fuels, enzyme activities, Clarias macrocephalus 
ผู้เขียน
547030003-4 น.ส. รัตนสุดา ไชยเชษฐ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0