2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Toxic effects of the herbicide glyphosate on enzymes activities and histopathological changes in gill and liver tissue of freshwater fish, Silver barb (Barbonymus gonionotus)  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 ธันวาคม 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Bioscience Research 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Innovative Scientific Information & Services Network 
     ISBN/ISSN Print ISSN: 1811-9506 Online ISSN: 2218-3973 
     ปีที่ 15 
     ฉบับที่
     เดือน June
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า 1251-1260 
     บทคัดย่อ In this study, the Silver barb was exposed glyphosate to lethal concentration (10 mg/L) as the commercial formulation Roundup® for 4, 6, and 8 days, in order to examine the biochemical analysis. The activity of the biotransformation enzyme in the liver for 4, 6, and 8 exposure days was measured as follows: Cytochrome P450 (CYP) and glutathione S transferase (GST). The aminotransferase enzymes in the serum were: Alanine aminotransferase (ALT) and Aspartate aminotransferase (AST). Compared with the duration times, there was found to be a significant difference in the enzymes activities with CYP, ALT, and AST (P<0.05), the highest induction was for the treated group at 8 days. Histopathological alterations were observed in the liver and gills of fish after exposure to pesticides. In the liver, cloudy swelling, hyperplasia and hypertrophy, the congregation in central vein and sinusoid, atrophy and degeneration of the vacuoles, the severe degeneration of the vacuoles, and cell necrosis were all found. In the gills, lamellae cell edema, hyperplasia and hypertrophy, thickened epithelial cells coating the gill lamellae and congregating in the afferent and efferent arteries, degeneration of the vacuoles, and cell necrosis were found. These changes had predominantly occurred within 8 days. These results revealed that Glyphosate was able to induce the activities of CYP, GST, ALT and AST. Furthermore, this was found to be related to the histo pathological alterations of liver and the gills. The information presented in this study may be helpful in understanding the biotransformation mechanism in Silver barb. 
     คำสำคัญ Silver barb, glyphosate, Roundup®, histopathology, biotransformation enzymes  
ผู้เขียน
547030022-0 น.ส. ศิโรรัตน์ ศรีบาลแจ่ม [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0