2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Using endophytic bacteria for prevention of the white leaf disease in sugarcane 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 6 มีนาคม 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 6th International Sugar Conference (IAPSIT 2018) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Kasetsart University and Thailand Society of Sugar Cane Technologists (TSSCT) and International Association of Professionals in Sugar and Integrated Technologies (IAPSIT)  
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมเจริญโอเทล จ.อุดรธานี 
     จังหวัด/รัฐ จ.อุดรธานี 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 6 มีนาคม 2561 
     ถึง 9 มีนาคม 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 24-27 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
595030001-9 น.ส. วิสุดา วรชัย [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0