2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Antioxidant Capacity of Momordica charantia Extract and its Protective Effect on Testicular Damage in Valproic Acid-Induced Rats 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 30 มกราคม 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร International Journal of Morphology 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร International Journal of Morphology, Faculty of Medicine, Universidad de La Frontera, Casilla 54-D, Temuco, Chile. 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 36 
     ฉบับที่
     เดือน May
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า 447-453 
     บทคัดย่อ SUMMARY: Although Momordica charantia (MC) has preventive effects on tissue injuries, antioxidant capacity and protective effect of MC pulp and peel (MCP) on valproic acid (VPA)-testicular damage have never been reported. Fresh MCPs were aqueous extracted and determined for antioxidant capacity and momordicine I level by HPLC. Male rats were divided into 5 groups (control, VPA (500 mg/kgBW), MCP20/40/ or 80 mg/kgBW+VPA). In 30 experimental days, animals were pretreated with different doses of MCPs for 20 days before VPA injection for 10 consecutive days. Sperm concentration, testosterone hormone, and testicular histology of all groups were investigated. Expressions of testicular tyrosine phosphorylated and steroidogenic acute regulatory (StAR) proteins were examined by Western blot. Results showed that MCP contains TPC (39.24±0.65 ug/mg garlic acid), antioxidant capacities (FRAP=33.08±0.21 ug/ mg ascorbic acid equivalent, IC50 of DPPH=389.8±3.20 ug/ml), and momordicine I (404.9 mg/g MCP). Sperm concentration in MCP80+VPA group was increased as compared to VPA group. Testosterone level in MCP treated groups was significantly increased. MCP protected testicular damage and could prevent the decrease of StAR and a 50-kDa phosphorylated protein expression in VPAtreated testis. In conclusion, MCP has antioxidant activities and can prevent male reproductive toxicity in VPA-induced rats.  
     คำสำคัญ Momordica charantia; Momordicine I; Antioxidant capacity; Testicular damage; Valproic acid 
ผู้เขียน
587070002-6 นาย ชาญวิทย์ มณีนิล [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
577070005-9 นาย จาตุรณต์ บุรวัฒน์
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
587070006-8 นาย อภิฉกรรจ์ สัมปัญนัง
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
577070021-1 น.ส. สุภัจฉรี อรัญ
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0