2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Prevalence and associated clinical parameters of a hyperglycemic emergency among type 2 diabetic patients: a nationwide cross-sectional study in Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 6 มีนาคม 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of the Medical Association of Thailand 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 101 
     ฉบับที่ Suppl.6 
     เดือน June
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ clinical parameters; hyperglycemic emergency; type 2 diabetes 
ผู้เขียน
567110015-4 น.ส. จิตรจิรา ไชยฤทธิ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0