2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ผลของการอดอาหารและการกลับมาให้อาหารต่อการเจริญเติบโตและระดับกลูโคสในเลือดปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus) 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 8 มิถุนายน 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารเกษตรพระวรุณ 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
     ISBN/ISSN 1685-8379 
     ปีที่ 15 
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม-มิถุนายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า 144-155 
     บทคัดย่อ ผลของการอดอาหารและการกลับมาให้อาหารต่อการเจริญเติบโตและระดับกลูโคสในเลือดปลาดุกอุย ทำการทดลองในปลาดุกอุยน้ำหนักเฉลี่ย 40 กรัม แบ่งเป็น 2 กลุ่มการทดลองคือ กลุ่มควบคุม (ให้อาหารสัปดาห์ที่ 1-8) และกลุ่มอดอาหาร (สัปดาห์ที่ 1-4) แล้วกลับมาให้อาหาร (สัปดาห์ที่ 5-8) ผลการอดอาหารในสัปดาห์ที่ 1-4 พบว่า ค่าเปอร์เซ็นต์น้ำหนักเพิ่ม (PWG), ค่าดัชนีตับ (HSI) และระดับกลูโคสในเลือดมีค่าลดลงตามระยะเวลาการอดอาหาร (P<0.05) ส่วนผลของการกลับมาให้อาหารในสัปดาห์ที่ 5-8 พบว่า ค่าน้ำหนักตัวเพิ่มต่อวัน (ADG), PWG และค่า HSI มีค่าเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่ 5-8 (P<0.05) ค่าสัมประสิทธิ์การเจริญเติบโตชดเชย (CC) เพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่ 7 (P<0.05) และระดับกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่ 5-6 (P<0.05) นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบปลากลุ่มอดอาหารกับปลากลุ่มควบคุมในแต่ละสัปดาห์ พบว่า PWG และปริมาณกลูโคสในเลือดของปลากลุ่มอดอาหารมีค่าน้อยกว่าปลากลุ่มควบคุมในสัปดาห์ที่ 1-4 (P<0.05) และค่า HSI ของปลากลุ่มอดอาหารมีค่าน้อยกว่าปลากลุ่มควบคุมในสัปดาห์ที่ 2-4 (P<0.05) และเมื่อเปรียบเทียบปลากลุ่มกลับมาให้อาหารกับปลากลุ่มควบคุม พบว่า ADG และ PWG ของปลากลุ่มกลับมาให้อาหารมีค่าน้อยกว่าปลากลุ่มควบคุมในสัปดาห์ที่ 5-8 (P<0.05) ในขณะที่ระดับกลูโคสในเลือดมีค่าไม่แตกต่างกัน (P>0.05) ในช่วงที่ปลาอดอาหารเป็นเวลา 4 สัปดาห์ มีอัตราการรอดตาย 100 เปอร์เซ็นต์ มีอัตราการเจริญเติบโตลดลง แต่เมื่อมีการกลับมากินอาหารอีก พบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์การเจริญเติบโตชดเชยสูงสุด 34.52 เปอร์เซ็นต์ในสัปดาห์ที่ 7 ดังนั้น การงดให้อาหารในช่วงเวลาหนึ่งแล้วกลับมาให้อาหารอีกจึงมีผลทำให้อัตราการเจริญเติบโตมากกว่าในปลาดุกอุยกลุ่มควบคุม 
     คำสำคัญ การอดอาหาร การกลับมาให้อาหาร การเจริญเติบโต กลูโคสในเลือด ปลาดุกอุย 
ผู้เขียน
547030003-4 น.ส. รัตนสุดา ไชยเชษฐ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0