2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
วิทยานิพนธ์และงานวิชาการที่ได้รับรางวัล
ชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล Moringa Oleifera Leaf Extract Promotes Endothelium-Dependent Vasorelaxation by Inhibiting Oxidative Stress and Stimulating the Releases of NO and H2S
ชื่อรางวัล ผู้ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานด้วยวาจา
หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย
วันที่รับมอบรางวัล 27 เมษายน 2561
สถานที่จัด ห้องบรรยายรวม L01 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ประเทศ/รัฐ ไทย 
ผู้เขียน
577070012-2 นาย ดิเรก เอกธรรมรัฐ [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

แนบไฟล์