2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Influence of calcination temperature on the structural properties and photocatalytic efficiencies of nanorice-like N-doped TiO2 photocatalyst 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 8 มิถุนายน 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม RGJ-Ph.D. Congress 19 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Royal Golden Jubilee Ph.D. (RGJ-Ph.D.) 
     สถานที่จัดประชุม Jomtien Palm Beach Hotel and Resort 
     จังหวัด/รัฐ Pattaya, Chonburi, Thailand 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 7 มิถุนายน 2561 
     ถึง 9 มิถุนายน 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 19 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ CCGI-O11 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ The purposes of this research were to synthesize TiO2 doped with nitrogen (N-doped TiO2) by hydrothermal method and to test the photocatalytic degradation of paraquat under UV and visible light. The effect of calcination temperature on their structural properties and photocatalytic activity were investigated. The characterizations of calcined N-doped TiO2 catalysts such as specific surface area, bandgap energy, crystallinity, phase structure, textural properties, surface morphology, elements and state of charges were analyzed by several investigation techniques. The results showed that the effect of calcination temperature was significant on surface morphology, crystallinity, specific surface area, pore size diameter, bandgap energy and amount of nitrogen element, but insignificant on phase structure and oxidation state of Ti atom. The N-doped TiO2 samples demonstrated only anatase crystalline phase with the nanorice-like morphology. The expansion on the particle was found at 650 and 700°C of calcination temperature, resulting in increased pore size diameter [1]. The bandgap energy was determined by Kubelka-Munk theory to be in range 3.07-3.18 eV, which appeared slightly lower than anatase standard (3.20 eV). The nitrogen content was observed at 100, 300 and 400°C only. Also, the nitrogen element disappeared at 500°C onwards. The N atom can be incorporated in TiO2 structure with interstitial site [2]. The uncalcined (100°C) sample displayed the highest percent paraquat degradation under UV and visible light illumination. Moreover, percent paraquat removal significantly decreased with increasing calcination temperature. The specific surface area and nitrogen content level showed the important roles for the photodegradation of paraquat under UV and visible light irradiation. 
ผู้เขียน
587040037-5 นาย ทศพร สุวรรณเรือง [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0