2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมการบริหารสมองต่อการรู้คิด ในผู้สูงอายุ : การศึกษานำร่อง  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 31 พฤษภาคม 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม BCNSP National and International Conference 2018 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี สรรพสิทธิประสงค์ 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ อุบลราชธานี 
     จังหวัด/รัฐ อุบลราชธานี 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 30 พฤษภาคม 2561 
     ถึง 1 มิถุนายน 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2018 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 26-43 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ บทคัดย่อ ประชากรสูงอายุมีจำนวนเพิ่มขึ้น ในปัจจุบันอุบัติการณ์เกิดภาวะสมองเสื่อมเพิ่มขึ้น จากการวิจัยที่ผ่านมาพบว่า วิธีการหนึ่งที่จะช่วยป้องกันภาวะสมองเสื่อมได้แก่ กิจกรรมบริหารสมองและการออกกำลังกายด้วยยางยืด เป็นกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นการรู้คิดได้ การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมการบริหารสมองเป็นการทดสอบความเป็นไปได้ของโปรแกรมส่งเสริมการบริหารสมองต่อการรู้คิดในผู้สูงอายุ รูปแบบการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษานำร่อง โดยมี 2 ขั้นตอน คือ 1) พัฒนาโปรแกรมส่งเสริมการบริหารสมองต่อการรู้คิด โดยนำการบริหารสมองจากการทบทวนวรรณกรรมมาประยุกต์ พร้อมทั้งทดสอบความตรงเนื้อหา 2) นำโปรแกรมส่งเสริมการบริหารสมองต่อการรู้คิดไปทดลองใช้กับผู้สูงอายุจำนวน 3 รายโดยจัดกิจกรรม 5 สัปดาห์ ๆ ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 3 ชั่วโมง โดยสัปดาห์ที่ 1 เป็นกิจกรรมให้ความรู้เพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อม ในสัปดาห์ที่ 2-6 เป็นกิจกรรมกระตุ้นวัน เวลา สถานที่ กิจกรรมออกกำลังกายด้วยยางยืด กิจกรรมกระตุ้นการรู้คิด 6 ด้าน กิจกรรมกระตุ้นประสาทสัมผัส การทบทวนกิจกรรมประจำวัน และกิจกรรมแบบฝึกหัดต่อเนื่องที่บ้าน ผลจากการศึกษา พบว่า ผลลัพธ์ด้านกระบวนการจัดของโปรแกรมสามารถดำเนินการได้จริง และมีความเหมาะสมกับการนำไปใช้ มีความตรงเนื้อหาเท่ากับ 0.96 จากข้อเสนอแนะผู้ทรงคุณวุฒิ ให้มีการปรับกิจกรรมในประเภทกิจกรรมบิงโก และท่าออกกำลังกายท่าที่ 5 ท่าเดินลำเพลิน เพื่อให้กระชับและเข้าใจง่าย หลังทดลองใช้พบว่า มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 84.87 ดังนั้น โปรแกรมส่งเสริมการบริหารสมองต่อการรู้คิดมีประโยชน์ต่อการนำไปส่งเสริมการกระตุ้นการรู้คิด อย่างไรก็ตามยังต้องการศึกษาในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีจำนวนเพียงพอเพื่อประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมต่อไป คำสำคัญ: กิจกรรมบริหารสมอง, การรู้คิด, ผู้สูงอายุ  
ผู้เขียน
595060018-4 นาง จุฑามาศ วงจันทร์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ได้รับรางวัล 
     ชื่อรางวัล The Best oral persentation 
     ประเภทรางวัล รางวัลด้านวิชาการ วิชาชีพ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 
     วัน/เดือน/ปี ทีด้รับรางวัล 1 มิถุนายน 2561 
แนบไฟล์
Citation 0