2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Incidence and risk factors for complications after definitive skeletal fixation of lower extremity in multiple injury patients: a retrospective chart review [version 1; referees: 2 approved]  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 พฤษภาคม 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร F1000Research 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร F1000 Research Limited 
     ISBN/ISSN 2398-502X 
     ปีที่
     ฉบับที่ 612 
     เดือน May
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า  
     บทคัดย่อ Background: The management of multiple injuries is complex. Type and timing of treatment for lower extremity fractures is a controversial subject. Although many studies have demonstrated the safety and effectiveness of early treatment, others have suggested that early definitive stabilization may cause complications, especially with chest and head injuries. The aim of this study was to determine the complications and effects of timing of fixation, and investigate risk factors for complications in multiple injuries patients with lower extremity fractures. Methods: A Retrospective chart review from Khon Kaen Trauma Registry between 2008 and 2015 were collected. All major complications were identified and collected for example acute respiratory distress syndrome (ARDS), acute kidney injury (AKI) and sepsis. The time to definitive skeletal fixation from initial injury was identified and analyzed with multiple logistic regression. Results: 1224 multiple injuries patients with lower extremity fractures were identified. The mean age was 34±19.5 years, 74.4% were male and 25.6% female. The mean time from initial injury to definitive operation was 55.7±53.9 hours. Complications occurred with 178 patients (14.5%), the most common of which were pneumonia, ARDS and AKI. After adjusting for sex, severity of injury, we found that the operation within 24-48 hours complication was 6.67 times less common than in the early treatment group (less than 24 hours) (95% CI: 3.03 to 10.00, P-value< 0.001). Conclusions: About 15% of the multiple injuries patients with lower extremity fracture had major complications. The optimal time for definitive fixation in lower extremity fractures to reduce complications was within 24-48 hours. We found that if we operated too early (before 24 hours) or more than 48 hours after the injury it could increase the morbidity and mortality.  
     คำสำคัญ Trauma registry, emergency medical services, retrospective cohort study, surgery  
ผู้เขียน
547110016-0 นาย ธนนิตย์ สังคมกำแหง [ผู้เขียนหลัก]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0