2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Transforming Informal Workers’ Assets into Their Livelihoods: A Case Study of Garment Workers in the Lao PDR 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 มิถุนายน 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Pertanika Journal of Social Science and Humanities 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Universiti Putra Malaysia 
     ISBN/ISSN 0128-7702 
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า  
     บทคัดย่อ This study draws upon phenomenology to provide insight into informal workers transforming their assets into livelihoods in informal economies in Lao PDR. Data is collected using a qualitative method through in-depth interviews of 15 participants. Content analysis is performed using ATLAS.ti for categorisation, summarisation, and synthesis. The findings show that the social, human, and financial assets are highly valuable for workers in transforming assets into their livelihoods, followed by physical and natural assets. The results suggest that employability can be further enhanced informal workers sharped in transformation assets into their livelihoods are discussed. 
     คำสำคัญ Informal garment workers, Lao PDR, livelihoods, transforming assets 
ผู้เขียน
567080001-0 Mr. HANVEDES DAOVISAN [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0