2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Confirmatory Factor Analysis of Assets that Influence Informal Garment Workers’ Livelihood Security in Laos 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 มิถุนายน 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Societies  
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) 
     ISBN/ISSN 2076-0760 
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า 1-11 
     บทคัดย่อ Laos is a socialist transition economy that has continued to increase its household characteristics, social assets, and human assets, all of which significantly influence livelihood security. The study sample generated 333 responses with confirmatory factor analysis (CFA) conducted using the LISREL software 9.30 for Window. The statistical model showed good fit with χ2/df = 62, CFI (comparative fit index) = 0.968, GFI (goodness-of-fit index) = 0.969, and RMSEA (root-mean-square error of approximation) = 0.0358, respectively. The findings confirmed that the standardized coefficients for household characteristics (β = 0.429, p < 0.01), social assets (β = 0.505, p < 0.01), and financial assets (β = 0.423, p < 0.01) positively influenced livelihood security. The implication of the current findings regarding the model will be discussed. 
     คำสำคัญ Assets; informal garment sector; livelihood security; Laos 
ผู้เขียน
567080001-0 Mr. HANVEDES DAOVISAN [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0