2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Polymorphisms and Functional Analysis of the Intact Human Papillomavirus16 E2 Gene 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 ธันวาคม 2557 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Asia Pacific Organization for Cancer Prevention (APOCP) 
     ISBN/ISSN DOI: 10.7314/apjcp.2014.15.23.10255 
     ปีที่ 15 
     ฉบับที่ 23 
     เดือน December
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2557 
     หน้า 10255-10262 
     บทคัดย่อ High risk human papillomavirus (HR-HPV) E2 proteins play roles in transcriptional regulation and are commonly functionally disrupted when the HPV genome integrates into host chromosomes. Some 15-40% of cancer cases, however, contain an intact E2 gene or episomal HPV. In these cases, polymorphism of the E2 gene might be involved. This study aimed to determine polymorphisms of the E2 gene in episomal HPV16 detected in high grade squamous intraepithelial lesions and squamous cell carcinomas and altered functions compared to the E2 prototype. The E2 gene was amplified and sequenced. Two expression vectors containing E2 gene polymorphisms were constructed and transfected in SiHa and C33A cells, then E6 gene as well as Il- 10 and TNF-α expression was determined by quantitative RT-PCR. Expression vectors and reporter vectors containing the HPV16 long control region (LCR) were co-transfected and transcriptional activity was determined. The results showed that a total of 32 nucleotides and 23 amino acids were changed in all 20 cases of study, found in the transactivation (TA) domain, hinge (H) region and DNA binding (DB) domain with 14, 5 and 13 nucleotide positions. They mostly caused amino acid change. The expressing vectors containing different E2 gene polymorphisms showed E6 mRNA suppression, TNF-α mRNA suppression and IL-10 induction but no statistically significant differences when compared to the E2 prototype. Moreover, promoter activity in HPV16 LCR was not affected by E2 protein with different gene polymorphisms, in contrast to nucleotide variations in LCR that showed an effect on transcription activity. These results demonstrated that E2 gene polymorphisms of episomal HPV16 did not affect transcriptional regulation and suggested that nucleotide variation as well as epigenetic modification of the LCR might play a role in inducing malignant transformation of cells containing episomal HPV16. 
     คำสำคัญ cervical cancer, human papillomavirus, E2 protein, polymorphism, unction 
ผู้เขียน
547070004-8 นาย วีรยุทธ วงจำปา
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0