2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Conservation Practice of Vernacular Houses in the Northeastern Thailand  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 11 มิถุนายน 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับ International (Humanities, Social Sciences and Arts) 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
     ISBN/ISSN 1906-3431 
     ปีที่ 11 
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม-มิถุนายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า 817-838 
     บทคัดย่อ Northeastern Thailand has various styles of vernacular houses of Tai-Kadai and Mon-Khmer ethnic groups passed as the architectural heritage with the long history of settlement for a few centuries. Since many decades ago, locals and conservationists have preserved the vernacular houses located in many places in the region but now there are only a few researches exposing their practice. This article aims to answer a related question, “How have the ethnic-vernacular houses in the northeastern Thailand been preserved?”. Therefore, an integrated approach to collect data were both from the methods of qualitative research including historical document review and key informant interview, and the architectural observation from 23 case studies across the region. The discussion of the results emphasizes on the concept of conservation with minimum intervention which giving precedence to preserve the authentic value of architectural heritage as much as possible. As a result, the study found that the conservation of vernacular houses came with various techniques and building use different from case to case due to the context and limitation of each specific place. Overall conservation practice could not preserve the authentic value of vernacular houses as it should have been. Strengthening the local awareness and knowledge on the conservation of vernacular houses, and balancing between the authentic preservation and profitable management, are recommendations for the quality enhancement of conservation practice under the concept of minimum intervention.  
     คำสำคัญ Vernacular house, northeastern Thailand, conservation practice 
ผู้เขียน
567200001-4 นาย ธนิศร์ เสถียรนาม [ผู้เขียนหลัก]
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0