2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Push-Pull Network: Factors Affecting the Migration of Laotian Workers to Udon Thani, Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 11 พฤษภาคม 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 9th neu-kku international conference on socio-economic and environmental issues in development, 2018 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Hung Voung University 
     สถานที่จัดประชุม Hung Voung University 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 11 พฤษภาคม 2561 
     ถึง 12 พฤษภาคม 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 299 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Abstract The tendency of migration of Lao workers to Thailand is likely to increase especially migration pattern is social network. The objective of this research to study factors effecting the migration through social network of Lao workers in Udon Thani. Qualitative research method was applied in the study. Unit of analysis was group level. In-depth interview guideline was applied to collect data from 15 Laotian workers the research site was Udon Thani province, and together with participatory observation and non-participatory observation. The ATLAS.ti programme was applied to categorize data, and data analysis was based on the content analysis method. The research results showed that the crucial push factors which contributed migration among Laotian workers included Udon Thani Unemployment in residency, and low revenue in residency and important pull factors include higher compensation, worker demand of establishments in Udon Thani province, Laotian employers' values in Udon Thani, and social network of Laotian workers in destination.  
ผู้เขียน
585080014-9 นาย ธวัชชัย สังข์สีมา [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0