2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ผลของการเคลือบเมล็ดพันธุ์ร่วมกับ Gibberellic acid และ Ethephon ต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ และการเจริญเติบโตของแตงกวาระยะต้นกล้า  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 19 มิถุนายน 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติครั้งที่ 15 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งชาติ 
     สถานที่จัดประชุม โรงเเรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ 
     จังหวัด/รัฐ จังหวัดเชียงใหม่ 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 19 มิถุนายน 2561 
     ถึง 21 มิถุนายน 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 15 
     Issue (เล่มที่) 15 
     หน้าที่พิมพ์ 68 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การเคลือบเมล็ดพันธุ์ร่วมกับสารควบคุมการเจริญเติบโตเป็นแนวทางการเพิ่มคุณภาพให้แก่เมล็ดพันธุ์วิธีการหนึ่ง โดยงานทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลของการเคลือบเมล็ดพันธุ์แตงกวาร่วมกับสารควบคุมการเจริญเติบโต ได้แก่ Gibberellic acid (GA3) 1,000 ppm, Ethephon (ET) 250 ppm และ Gibberellic acid (GA3) 1,000 ppm ผสมกับ Ethephon (ET) 250 ppm ต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ และการเจริญเติบโตระยะต้นกล้าแตงกวา โดยใช้ Polyvinyl alcohol (PVA) ความเข้มข้น 5% โดยน้ำหนักเป็นพอลิเมอร์ในการเคลือบ หลังจากนั้นตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์หลังเคลือบ และหลังการเร่งอายุเมล็ดพันธุ์ พบว่า การเคลือบเมล็ดพันธุ์ร่วมกับ GA3 1,000 ppm และ ET 250 ppm ทำให้เมล็ดพันธุ์แตงกวามีความงอกในสภาพห้องปฏิบัติการ และเรือนทดลองเพิ่มขึ้น และทำให้จำนวนต้นกล้าผิดปกติลดลง ส่วนการเคลือบเมล็ดพันธุ์ด้วยสารควบคุมการเจริญเติบโตผสมระหว่าง GA3 1,000 ppm และ ET 250 ppm พบว่า ทำให้เมล็ดพันธุ์มีการงอกราก และความเร็วในการงอกรากลดลง  
ผู้เขียน
595030045-9 น.ส. พัชรา คำพันธ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0