2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Mitigation of arsenic toxicity and accumulation in hydroponically grown rice seedlings by co-inoculation with arsenite-oxidizing and cadmium-tolerant bacteria 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 มิถุนายน 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Ecotoxicology and Environmental Safety 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier 
     ISBN/ISSN
     ปีที่
     ฉบับที่ 162 
     เดือน October
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า 591-602 
     บทคัดย่อ Arsenic (As) contamination of rice grain is a serious problem worldwide. The objective of this study was to mitigate As toxicity and accumulation in hydroponically grown KDML105 rice seedlings using bacteria isolated from heavy metal-contaminated soils. Seven strains (KKU2500-1, -2, -3, -9, -12, -16 and -22) of 24 cadmium (Cd)-tolerant bacteria produced high levels of inorganic sulfide and thiol-rich compounds in As-supplemented media. The strains were allowed to colonize rice seedlings growing in arsenite [As(III)]- or arsenate [As(V)]-supplemented Hoagland’s solutions. Colonization by strains KKU2500-3 and -12 led to increases in plant growth parameters and similarly reduced As translocation into shoots [translocation factor (TF) = 0.05] in the As(V)-supplemented solution. Strains KKU2500-12 also greatly reduced As translocation into shoots (TF = 0.16) in As(III)-supplemented solution. KKU2500-3 and -12 co-colonized onto seedlings with the As(III)-oxidizing isolates 4.25, 4.27, 4.40 and 4.44, and the strain combinations KKU2500-12/4.25, KKU2500-3/4.25, KKU2500-3/4.27 and KKU2500-3/4.44 resulted in higher growth parameters for plants grown in As [As(III)+As(V)]-supplemented solution than other combinations. Moreover, the combinations KKU2500-3/4.25 and KKU2500-3/4.44 greatly reduced As translocation (TF = 0.15 and 0.12, respectively), and this decreased As accumulation in shoots was significantly correlated with increased sulfide stimulation in roots and nutrient solution. These results indicate that these coinoculated bacteria can mitigate As toxicity, translocation and accumulation in KDML105 seedlings and thus demonstrate synergistic activity in rice plants, and this effect can be further developed in field trials. 
     คำสำคัญ Arsenic; Sulfide; As(III)-oxidizing bacteria; Cd-tolerant bacteria; Arsenic accumulation 
ผู้เขียน
575020049-5 นาย ศรัณย์ ทองนอก [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0