2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Human Gnathostomiasis in Myanmar : a review of local literature  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 3 กรกฎาคม 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร The Southeast asian journal of tropical medicine and public health 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Bangkok : SEAMEO Central Coordinating Board for Tropical Medicine and Public Health. 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 49 
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า  
     บทคัดย่อ Gnathostomiasis is a fish-borne nematodiasis endemic mainly in Asia and Latin America. Although the disease is still highly prevalent in some countries of Southeast Asia, such as Thailand and Lao PDR, the status of gnathostomiasis in Myanmar remains hitherto unknown. We have made an extensive literature review on gnathostomiasis cases in Myanmar. Although case reports on gnthostomiasis in Myanmar are very few in international journals, we have found over 10 indigenous gnathostomiais cases in Myanmar published in local medical journals, the majority of which are ocular gnathostomiasis cases. Thus, more hidden cases of cutaneous and visceral gnathostomiasis should exist in Myanmar. 
     คำสำคัญ Gnathostoma, gnathostomiasis, hidden case, Myanma 
ผู้เขียน
585070063-2 Mr. AUNG PHYO WAI [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0