2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาพารามิเตอร์แรงต้านของดินในพื้นที่ไร่ของจังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 9 กันยายน 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 9 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย 
     สถานที่จัดประชุม อิทแพค เมืองทองธานี 
     จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 8 กันยายน 2559 
     ถึง 10 กันยายน 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 17 
     Issue (เล่มที่) 17 
     หน้าที่พิมพ์ 83 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาพารามิเตอร์แรงต้านของดินในพื้นที่ไร่ของจังหวัดขอนแก่นประเทศไทย. โดยทำการทดสอบไถรื้อตออ้อย ด้วยอุปกรณ์ที่เกษตรกรนิยมใช้โดยทั่วไป ประกอบด้วย: ผาลบุกเบิก 3 จาน, ผาลพรวน 7 จาน และผาลสับกลบเศษซากอ้อย ในแปลงทดสอบขนาด 20x150 เมตร จำนวน 3 ซ้ำ/อุปกรณ์ ระหว่างการทดสอบ ทำการวัดคุณสมบัติของดิน และวัดข้อมูลการไถรื้อตออ้อย ประกอบด้วย: แรงฉุดลาก, หน้ากว้างและความลึกของการไถ, ความเร็วเฉลี่ย และประสิทธิภาพการทำงาน จากนั้น นำข้อมูลการไถรื้อตออ้อยไปคำนวณหาค่าพารามิเตอร์แรงต้านของดิน โดยใช้สมการจากการทดลอง (empirical equation) ซึ่งพัฒนาโดยสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกา (ASABE Standard D497.5, 2006). ผลการศึกษาพบว่า เนื้อดินในพื้นที่ที่ทดสอบ มีส่วนประกอบของเนื้อดินที่คาบเกี่ยวระหว่างดินเนื้อหยาบและดินเนื้อปานกลาง มีค่าพารามิเตอร์แรงต้านของดิน (Fi) ระหว่าง 1.4-1.5 ในขณะที่ สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกาแนะนำให้ใช้ค่าระหว่าง 0.45 สำหรับเนื้อดินหยาบและ 0.70 สำหรับเนื้อดินปานกลาง ปรากฎการณ์ที่มีความแตกต่างของค่าพารามิเตอร์แรงต้านของดิน (Fi) ดังกล่าว ถือเป็นกรณีเฉพาะ จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป เพื่อเพิ่มความเข้าใจต่อคุณสมบัติจำเพาะของเนื้อดินกลุ่มนี้ของไทย 
ผู้เขียน
585040001-2 นาย กฤษณะ เทียนมณี [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0