2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The study of the soil texture parameter in the upland of Khon Kaen province; Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 4 สิงหาคม 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 6th KKU International Engineering Conference 2016 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Khon Kean University 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรม พลูแมน 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 3 สิงหาคม 2559 
     ถึง 5 สิงหาคม 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 43 
     Issue (เล่มที่) special issues 
     หน้าที่พิมพ์ 354-358 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
585040001-2 นาย กฤษณะ เทียนมณี [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0