2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ An Analysis of Language and Content of English Football Slogans 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม International Conference Researching Language, Culture, and Society 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Humanities and Social Sciences, Mahasarakham University, Maha Sarakham, Thailand and The Research Institute of Northeastern Art and Culture, University of East Asia, Yamaguchi, Japan 
     สถานที่จัดประชุม Faculty of Humanities and Social Sciences, Mahasarakham University 
     จังหวัด/รัฐ Maha Sarakham, Thailand 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 23 กุมภาพันธ์ 2561 
     ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 255-267 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
565080068-4 น.ส. กันตา สุวรรณหล้า [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0