2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาพฤติกรรมการลำเลียงอ้อยของเครื่องปลูกแบบโรยท่อน เพื่อหาบริเวณติดตั้งกลไกควบคุมปริมาณอ้อย 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 29 มกราคม 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 19 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 29 มกราคม 2561 
     ถึง 30 มกราคม 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 46 
     Issue (เล่มที่) ฉบับพิเศษ 1 
     หน้าที่พิมพ์ 56-62 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ เครื่องปลูกอ้อยแบบโรยท่อน ใช้ท่อนพันธุ์ที่ได้จากรถตัดอ้อยทำให้ใช้แรงงานและเวลาในการตัดเตรียมพันธุ์น้อย แต่เครื่องปลูกอ้อยแบบโรยท่อนมีดัชนีความแม่นยำในการโรยท่อนต่ำทำให้การกระจายท่อนอ้อยไม่สม่ำเสมอ ดังนั้น การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของดัชนีการโรยท่อนของเครื่องปลูกเพื่อประเมินความแม่นยำในการโรยท่อนและหาบริเวณที่เหมาะสมในการติดตั้งกลไกควบคุมปริมาณอ้อย โดยมีวิธีการศึกษาจากการแบ่งความสูงของถังออกเป็นระดับต่างๆ 0-40 cm , 40-80 cm, 80-120 cm และ 120-160 cm จากนั้นย้อมสีท่อนพันธุ์ 4 สี ทำการทดสอบแบบอยู่กับที่และเก็บข้อมูลการโรยท่อนด้วยกล้องบันทึกวีดีโอ เพื่อตรวจนับท่อนอ้อยภายหลังการทดสอบ ทำการทดสอบ 3 ซ้ำซึ่งผลการศึกษาพบว่า บริเวณที่เหมาะสมในการติดตั้งกลไกคือ บริเวณที่มีปริมาณอ้อย (ความสูง 80 - 160 cm จากขอบถังด้านบน) เพราะเป็นบริเวณที่มีการกระจายท่อนพันธุ์ต่ำ ส่งผลให้ดัชนีความแม่นยำในการโรยท่อนครั้งนี้มีค่าเพียง 37.49 % ดังนั้น การติดตั้งกลไกเพื่อปัดหรือลดจำนวนอ้อยที่ถูกลำเลียงออกจากถังปลูกในช่วงแรกของการทำงาน คาดว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาความไม่สม่ำเสมอในการโรยท่อนของเครื่องปลูก 
ผู้เขียน
595040032-2 น.ส. ขนิษฐา ทวีแสง [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0