2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ USAGE BEHAVIOR AND MARKETING MIX OF G SUITE FOR KHON KAEN UNIVERSITY STAFF 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 3 กรกฎาคม 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม ISER-406th International Conference on Economics and Business Research (ICEBR-2018) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The International Society for Engineers and Researchers (ISER) 
     สถานที่จัดประชุม Leonardo Hotel Munich Arabellapark 
     จังหวัด/รัฐ Munich/Germany 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 3 กรกฎาคม 2561 
     ถึง 4 กรกฎาคม 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2018 
     Issue (เล่มที่) 134 
     หน้าที่พิมพ์ 3-6 
     Editors/edition/publisher IRAJ 
     บทคัดย่อ This study is aimed to investigate G Suite usage behavior of Khon Kaen University staff and level of important of marketing mix perceived by the staff. A survey was conducted by distribution of online questionnaires which reached all Khon Kaen University staff members via corporate email. There were 400 respondents from the survey. After data was gathered, it was analyzed statistically. The values of frequency, percentage, mean, and standard deviation were calculated along with independent-sample t-test and one-way ANOVA analysis. The results illustrated that personal profiles i.e., gender, incomes level, and education level have significant different effect on marketing mix decision. In the study of behavior, only usage frequency and connection device have significant effect on marketing mix decision. Among the marketing mix 8 Ps, product, place, and process are the most influencing marketing mix which effect user behavior. 
ผู้เขียน
595210019-8 น.ส. นริศรา กิตตินนท์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 2