2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Structural Lightweight Concrete Containing Recycled Lightweight Concrete Aggregate 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 31 สิงหาคม 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร KSCE Journal of Civil Engineering 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Korean Society of Civil Engineers 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ structural lightweight concrete, recycled lightweight aggregate, silica fume, lightweight concrete, superplasticizer 
ผู้เขียน
577040035-8 น.ส. อธิกา วงค์กวานกลม [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0