2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Setting time, compressive strength and sulfuric acid resistance of a high calcium fly ash geopolymer containing borax 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 7 มีนาคม 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Engineering and Applied Science Research 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Engineering, Khon Kaen University, Thailand 
     ISBN/ISSN 2539-6161 
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า 89-94 
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Geopolymer, High calcium fly ash, Borax, Workability, Compressive strength, Sulfuric acid resistance 
ผู้เขียน
577040035-8 น.ส. อธิกา วงค์กวานกลม [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0