2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น A STUDY CRITICAL THINKING ABILITY FOR GRADE 6 USING 7E LEARNING CYCLE 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 6 กรกฎาคม 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 5th National and 3rd International Conference on Education (NICE) 2018 Education, Leadership, and Innovation in Learning Society 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรม Phuket Graceland Resort & Spa 
     จังหวัด/รัฐ จังหวัด ภูเก็ต 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 5 กรกฎาคม 2561 
     ถึง 7 กรกฎาคม 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่) ISBN: 978-616-271-475-7 
     หน้าที่พิมพ์ 1465 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
595050059-6 น.ส. สุพรรณธิดา แก้ววิเศษ [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0