2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Determination of b-carotene and total carotenoids in fruit juices using surfactant surface decorated graphene oxide based ultrasound-assisted dispersive solid-phase microextraction 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 22 มิถุนายน 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Analytical Methods 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร the royal socity of chemistry 
     ISBN/ISSN 1759-9679 
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน -
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า
     บทคัดย่อ In this study, the influence of surfactants (SDS, TX100 and CTAB) to modify surface polarity of graphene oxide adsorbent is proposed for the extraction of b-carotene and total carotenoids from fruit juice samples. Under the optimum conditions based on simultaneous ultrasound-assisted surfactant surface decorated graphene oxide and ultrasound-assisted dispersive solid-phase microextraction (UAD-SPME) prior to UV-vis spectrophotometry and HPLC, the calibration curve was in the range of 1.0–6.0 mg L1 (R2 ¼ 0.9999), the limit of detection was 0.04 mg L1 and the limit of quantification was 0.12 mg L1. The relative standard deviations were 1.98% and 2.38% for intra-day and inter-day analysis, respectively. For real sample analysis, the contents of total carotenoids were found in the range of 2.37–65.02 mg bcarotene per L, while that of b-carotene analyzed by HPLC was rather reasonable (0.37–46.82 mg L1). The recovery tests yielded satisfactory results, ranging between 93.00% and 109.5%. Therefore, the developed method is a green way for the UAD-SPME of b-carotene and total carotenoids from fruit juices. 
     คำสำคัญ Ultrasound-assisted surfactant surface decorated graphene oxide; ultrasound-assisted dispersive solid phase microextraction; β-carotene; carotenoid; surfactants; fruit juice 
ผู้เขียน
575020022-5 นาย ชินวุฒ สระแก้ว [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
577020056-2 น.ส. นันทิชา ลิ้มชูวงศ์
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
577020058-8 นาย พิชญ์ชาญ ศรีเจริญ
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0