2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Development of a colloidal gold nanoparticle-based immunochromatographic strip for the one-step detection of miroestrol and puerarin 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 มิถุนายน 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Biomedical Chromatography 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร John wiley & Sons. Inc 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ immunochromatographic strip, Pueraria candollei, miroestrol, puerarin 
ผู้เขียน
595150002-8 น.ส. ศุภลักษณ์ กฤตนัย [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0