2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Effects of Macroeconomic Factors on Stock Returns: The case of The Stock Exchange of Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 6 กรกฎาคม 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม SIBR 2018 Conference on Interdisciplinary Business and Economics Research 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Society of Interdisciplinary Business Research 
     สถานที่จัดประชุม Ark Hotel Shinsaibashi (アークホテル大阪心斎橋), Osaka, Japan 
     จังหวัด/รัฐ Osaka, Japan 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 5 กรกฎาคม 2561 
     ถึง 6 กรกฎาคม 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 7 (2018) 
     Issue (เล่มที่) 3 (July) 
     หน้าที่พิมพ์ s18-172 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ This study aims to analyze the relationship between macroeconomic factors and stock returns in the Thai stock market. For this study empirically investigates the volatility pattern of the Stock Exchange of Thailand based on time series data which consists of daily closing prices of SET Index for sixteen years period from 1 st January 2002 to 31 st December 2017, the data was divided into three periods, Pre-crisis period from 1 st January 2002 to 16th September 2008, During Hamburger crisis from 17th September 2008 to 31 st December 2009 and the last is Post-crisis from 1 st January 2010 to 31 st December 2017. The analysis has been done using both symmetric and asymmetric models of Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedastic )GARCH(. As per Root Mean Squared Error (RMSE) Mean Absolute Percent Error )MAPE( and Mean Absolute Error (MAE). The results show that the best GARCH type models to explain relation between macroeconomic factors and stock returns are different in the study period, that symmetric and asymmetric GARCH models have different performances in different time frames. In general, for the Pre-crisis, GARCH (1,1) and TGARCH (1,1) are most suitable. During crisis, TGARCH (1,1) and GARCH (1,1)-M are most suitable. And the last Post-crisis TGARCH (1,1) and EGARCH (1,1) are most suitable. It’s depends on the set of factors to be studied. The results also showed that the macroeconomic factors correlated with the stock returns of the Stock Exchange of Thailand, which significantly differed. 
ผู้เขียน
585210039-1 น.ส. ณัฐวดี ร่มกลาง [ผู้เขียนหลัก]
คณะเศรษฐศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0