2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การพัฒนาโปรแกรมตรวจจับการฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดงและการสวมหมวกนิรภัยโดยใช้กล้องวงจรปิด 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 14 กุมภาพันธ์ 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร ่วารสารวิจัย มข. ฉบับบัณฑิตศึกษา 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 19 
     ฉบับที่
     เดือน เมษายน - มิถุนายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า  
     บทคัดย่อ บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมตรวจจับการฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดงและการไม่สวมหมวกนิรภัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยกล้องวงจรปิด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตำรวจ โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถนำภาพวิดีโอแต่ละเฟรมจากกล้องมุมกว้าง (Overview camera) มาใช้เพื่อการตรวจจับการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรแบบอัตโนมัติ โดยมีหลักการทำงานคือ โปรแกรมจะตรวจสอบสีของดวงโคมสัญญาณไฟจราจร เมื่อสัญญาณไฟจราจรเปลี่ยนเป็นสีแดง โปรแกรมจะตรวจสอบรถที่วิ่งข้ามเส้นหยุดเข้าพื้นที่ทางแยก ซึ่งจะถือว่าเป็นการฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง กล้องป้ายทะเบียนจะจับภาพป้ายทะเบียนรถคันดังกล่าวแล้วทำการบันทึกภาพเหตุการณ์และภาพป้ายทะเบียนแบบเวลาจริง ข้อมูลภาพทั้งสองจะถูกบันทึกลงในฐานข้อมูลพร้อมข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการนำมาออกใบสั่งภายหลัง ผู้วิจัยใช้ภาษา C++ ในการพัฒนาโปรแกรมร่วมกับไลบรารี Open CV (Open Source Computer Vision) ในการจัดการและประมวลผลภาพวิดีโอ และใช้ MySQL เป็นตัวจัดการฐานข้อมูล (DBMS) นอกจากนี้โปรแกรมยังช่วยตรวจจับผู้ไม่สวมหมวกนิรภัยได้โดยผู้ใช้จะทำการตรวจสอบภาพที่ได้จากกล้องมุมกว้างที่บันทึกไว้ในฐานข้อมูล เมื่อพบผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่จอดรอสัญญาณไฟจราจร หรือขับขี่รถจักรยานยนต์เข้าทางแยกที่ไม่สวมหมวกนิรภัย ก็บันทึกภาพวีดีโอเป็นภาพนิ่ง จากนั้นจะตรวจสอบภาพป้ายทะเบียนจากกล้องจับภาพป้ายทะเบียน พร้อมทั้งบันทึกภาพเหตุการณ์ทั้งหมดลงในฐานข้อมูล ผลการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม พบว่าโปรแกรมสามารถตรวจจับรถที่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดงได้ร้อยละ 85 ของรถที่ฝ่าฝืนทั้งหมด สามารถตรวจจับยานพหานะได้เกือบทุกประเภท ทั้งในช่วงกลางวันและกลางคืน ผลตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรม พบว่า โปรแกรมมีความเที่ยงตรงในการตรวจจับรถที่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดงถึง ร้อยละ 96.3 นอกจากนี้โปรแกรมดังกล่าวยังสามารถประยุกต์ใช้ในการตรวจจับการไม่สวมหมวกนิรภัยได้โดยมีความเที่ยงตรงในการตรวจจับผู้ไม่สวมหมวกนิรภัยร้อยละ 96.3  
     คำสำคัญ พฤติกรรมการฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง การสวมหมวกนิรภัย อุบัติเหตุทางถนน ระบบตรวจจับอัตโนมัติ 
ผู้เขียน
595040018-6 นาย พสิษฐ์ วงษ์หาบุศย์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
597040005-9 นาย เจษฎา คำผอง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
587040029-4 ว่าที่ ร.ต. ปิยณัฐ จันโทสุทธิ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0