2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Source Sound Determination in Horizontal Plane using Human Ears Shape Microphones 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 18 พฤษภาคม 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 2018 5th International Conference on Business and Industrial Research (ICBIR) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Thai-Nichi Institute of Technology 
     สถานที่จัดประชุม Thai-Nichi Institute of Technology  
     จังหวัด/รัฐ Bangkok 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 17 พฤษภาคม 2561 
     ถึง 18 พฤษภาคม 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2018 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 195 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Human ears play a major role in localizing the sound they hear. The pinnae, have a distinguished shape in each person and have significant impact on sound localization. The early study on sound localization, they have been used array of microphone to determine direction of the sound. There are studies that use only 2 microphones and can calculate the angle of arrival of the sound. But they cannot tell if the sound is coming from the front or the back of the microphone. To determine the direction and the location from the front or back, the pinna has been added to the microphone. This paper proposes the autocorrelation function (ACF) to determine the front or back location of the sound source. The frequencies are also used in the range of human speech with the pinna-shape microphone. The experimental results showed that the results of ACF give us the different patterns between the sound recorded from the front and sound recorded from the back side of the mannequin. Thus, the direction and location of front or back can be determine by the proposed method. 
ผู้เขียน
595020056-0 นาย ปิยณัฐ ศิริสวัสดิ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
595020104-5 นาย วุฒิชัย โนนสาคู
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0