2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ In vitro activities of the secreted substance fromenvironmental Klebsiella pneumoniae strain against 11 clinical Pythium insidiosum isolates 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 5 มิถุนายน 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 20th Congress of the International Society for Human and Animal Mycology 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Congress Care 
     สถานที่จัดประชุม Amsterdam RAI, the Netherlands 
     จังหวัด/รัฐ Amsterdam 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 30 มิถุนายน 2561 
     ถึง 4 กรกฎาคม 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 56 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ S144 Medical 
     Editors/edition/publisher Karl V. Clemons 
     บทคัดย่อ Objective: To investigate the in vitro activities of crude extract from Klebsiella pneumoniae ST2501 and their fractions against 11 clinical Pythium insidiosum isolates by using different end point methods: disc diffusion assay and broth dilution minimal cidal concentration (MCC) assay. Methods: In our previous study, crude extract from K. pneumoniae ST2501, the bacterial isolated from environmental sources shown promising results in antifungal activities against P. insidiosum. Crude ethyl acetate extract from fluid secretion cell-free filtrates of K. pneumoniae ST2501 was separated by column chromatography and subsequently eluted with a gradient of two solvents (dichloromethane and methanol) by gradually increasing the polarity of the elution solvent system. The eluents were collected and monitored by thin layer chromatography, producing five groups of eluting fractions. The antifungal activity of all fractions against the mycelia form of 11 clinical P. insidiosum isolates were evaluated using disc diffusion assay (0.5 mg/μl; 20 μl/disc). The fraction which shown strong activity was evaluated by using broth dilution minimal cidal concentration (MCC) at the final concentrations ranging from 0.870 to 3.132 mg/ml. Mycelia fragments of 5 mm in diameter of 11 clinical isolates of P. insidiodum were incubated with the fraction which shown strong activity and evaluated for up to seven days to detect the MCC. The experiment was repeated four times. Results: The antimicrobial activities of crude extract and five fractions from K. pneumoniae ST2501 against 11 clinical isolates of P. insidiosum were evaluated by using disc diffusion assay. Crude extract and fraction No. 1 demonstrated strong activity by give the inhibition of 100% of mycelium growth. Fractions No. 1 which eluted by 100% dichloromethane were evaluated antimicrobial activity against 11 clinical isolates of P. insidiosum by using broth dilution MCC assays. Seven out of 11 P. insidiosum isolates were inhibited at 1.566 mg/mL (63.6%); three isolates were inhibited at 1.74 mg/mL (27.3%) while only one isolate was inhibited at 1.914 mg/mL (9.1%). Conclusion: These results suggest that new compounds with potential therapeutic activity against pythiosis may come from microorganism or nature. However, further in vivo studies are needed to validate our findings as well as the acute toxicity testing in animal models and fraction No. 1 might be purification in the near future. 
ผู้เขียน
585090003-8 น.ส. สาลินี เหล่าฤทธิ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคนิคการแพทย์ ปริญญาโท ภาคปกติ
577090005-7 น.ส. กิตติยา วิทยาพิพัฒน์
คณะเทคนิคการแพทย์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0