2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ KT2 and RT2 modified antimicrobial peptides derived from Crocodylus siamensis Leucrocin I show activity against human colon cancer HCT-116 cells  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 11 กรกฎาคม 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Environmental Toxicology and Pharmacology 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร European Journal of Pharmacology, 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 2018 
     ฉบับที่
     เดือน September
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า 164-176 
     บทคัดย่อ Conventional colon cancer treatments have been associated with side effects. Consequently, the discovery of novel effective and safe therapies is urgently needed. Hence, cationic antimicrobial peptides KT2 and RT2 were evaluated towards human colon cancer HCT-116 cells. The MTT assay indicated that both KT2 and RT2 exhibited anticancer activity with good therapeutic indices, and were found to be non-toxic to non-cancerous Vero cells. The IC50 values of KT2 were determined as 111.96 and 90.25 µg/mL while RT2 showed IC50 as 104.07 and 87.84 µg/mL after 12 and 24 h treatments, respectively. Moreover, KT2 and RT2 treatment caused a significant reduction in PI3K, AKT1 and mTOR mRNA expression levels, which resulted in suppression either of HCT-116 proliferation or migration. The mechanism involved in apoptosis induction were due to decreased Bcl-2 and XIAP and increased p53, cytochrome C, caspase-2, caspase-3, caspase-8, and caspase-9 mRNA expression levels. These effects increased the level of cell cycle associated gene p21 and decreased cyclin B1 and cyclin D1 expression. 
     คำสำคัญ Anticancer activity; Apoptosis; Colorectal cancer; Crocodile; Peptide 
ผู้เขียน
597020014-0 นาย สุรชัย หมายเจริญ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0