2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Antitumor activity of RT2 peptide derived from crocodile leukocyte peptide on human colon cancer xenografts in nude mice 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 19 กรกฎาคม 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Environmental Toxicology 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร wiley only library 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 33 
     ฉบับที่
     เดือน july
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า 972-977 
     บทคัดย่อ RT2, derived from the leukocyte peptide of Crocodylus siamensis, can kill human cervical cancer cells via apoptosis induction, but no evidence has shown in vivo. In this study, we investigated the antitumor effect of RT2 on human colon cancer xenografts in nude mice. Twenty-four mice were injected subcutaneously with human colon cancer HCT 116 cells. Eleven days after cancer cell implantation, the mice were treated with intratumoral injections of phosphate buffered saline (PBS) or RT2 (0.01, 0.1, and 1 mg/mouse) once every 2 days for a total of 5 times. The effect of a 10-day intratumoral injection of RT2 on body weight, biochemical, and hematological parameters in BALB/c mice showed no significant difference between the groups. Tumor volume showed a significant decrease only in the treatment group with RT2 (1 mg/mouse) at day 6 (P < .05), day 8 (P < .01), and day 10 (P < .01) after the first treatment. The protein expression levels of cleaved poly (ADP-ribose) polymerase (PARP), apoptosis-inducing factor (AIF), and the p53 tumor suppressor protein (p53) in xenograft tumors increased after treatment with RT2 (1 mg/mouse) compared to those in the PBS-injected group. Moreover, RT2 increased the expression of Endo G and Bcl-2 family proteins. Therefore, the peptide RT2 can inhibit tumor growth via the induction of apoptosis in an in vivo xenograft model. 
     คำสำคัญ antitumor activity, apoptosis, colorectal cancer, RT2 peptide, xenograft 
ผู้เขียน
587100007-1 น.ส. พรสุดา มาระมิ่ง [ผู้เขียนหลัก]
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาเอก ภาคปกติ
597020014-0 นาย สุรชัย หมายเจริญ
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0