2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Altered postural sway during quiet standing in women with clinical lumbar instability 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 30 พฤษภาคม 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of Physical Therapy Science 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Journal of Physical Therapy Science 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Center of pressure, Lower back pain, Visual deprivation 
ผู้เขียน
557090004-7 น.ส. วันทนีย์ โยชน์ชัยสาร [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคนิคการแพทย์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0