2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Angle-of-Arrival Analysis of Multi-channel Stereo Ultrasonic Signal for Angular Coordinates Positioning 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 กรกฎาคม 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 2nd International Conference on Imaging, Signal Processing and Communication (ICISPC 2018) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Wuhan University, China; Universiti Sains Malaysia; Universiti Teknologi Malaysia; IEEE 
     สถานที่จัดประชุม Hotel Royal Kuala Lumpur  
     จังหวัด/รัฐ Kuala Lumpur 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 20 กรกฎาคม 2561 
     ถึง 22 กรกฎาคม 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2018 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 125-131 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Angular coordinates system requires output from precisely angle measurement to calculate the final coordinates result correctly. Generally, acoustic direction measurement sensors are designed in a pair of sensor or in an array of sensors. To obtain the result, the system must process each pair of stereo signal to find the relationship between left and right channel to find the actual source direction. This procedure is also called Acoustic Angle-of-Arrival (AOA) Analysis. This paper presents an applied Cross-correlation technique of multi-channel stereo ultrasonic signal to achieve the comprehensive horizontal plane AOA result. Factors considered in the solution included precision of direction measurement in each stereo pair and the result after integration. The model building and its efficiency testing indicated that the result after the integration can reach high accuracy rate with an average error rate at 2.65 degrees cover any direction in horizontal plane, and the RMSE at 4.07.  
ผู้เขียน
595020104-5 นาย วุฒิชัย โนนสาคู [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0