2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Statistical Methods for Predict Risk of Colorectal Cancer Development: Hierarchical Data for Categorical and Count Outcome.  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 24 กรกฎาคม 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 2nd National and International Conference on   Health Challenges in Sustainable Development Goals (SDGs):  “Universal Health Coverage”.  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Public Health, Khon Kaen University.  
     สถานที่จัดประชุม Kosa Hotel 
     จังหวัด/รัฐ Khon Kaen, Thailand. 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 23 กรกฎาคม 2561 
     ถึง 24 กรกฎาคม 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ A30 
     Editors/edition/publisher Faculty of Public Health, Khon Kaen University.  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
607110013-2 น.ส. นิตยา พวงราช [ผู้เขียนหลัก]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0