2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Improving Undergrad Students’ Practical Work and Perception in Complex Science Experiments with a Semi-Automated Image Processing Mobile Application 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 31 พฤษภาคม 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร International Journal of Mobile Learning and Organisation 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Inderscience 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 2018 
     ฉบับที่ 13 
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า  
     บทคัดย่อ Certain scientific education experiments require calculation and analysis, which take multiple steps and a large amount of time. It would be more effective in science lab learning if we could apply a mobile device technology to help students deal with complicated steps in the scientific analysis. SDS-PAGE is a basic protein analysis for several applications, such as disease markers or drug targets in medicine. SDS-PAGE users have to calculate the protein molecular weight before performing a further step, but the traditional approach consists of several complex steps, such as taking a logarithm of every single molecular weight of standard markers. This article implemented and evaluated a novel method for calculating the protein molecular weight on SDS-PAGE using a mobile app and applied it to a science lab experiment to support learning from anywhere at any time. The experimental results showed that the average protein molecular weight calculation time of the mobile app approach was significantly lower than the traditional approach. In addition, based on the perception questionnaire, it was found that the protein learning time was reduced and user satisfaction was increased. 
     คำสำคัญ Mobile Learning, Ubiquitous Learning, Science Experiments, Electrophoresis, SDS-PAGE Gel Analysis 
ผู้เขียน
565040083-2 นาย จักรกฤษณ์ จุนรัชฎ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0