2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Genetic parameter of sow longevity and sow lifetime prolificacy traits using purebred swine censored record  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 24 กรกฎาคม 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารแก่นเกษตร Khon Kaen Agriculture Journal 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร บรรณาธิการวารสารแก่นเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 47 
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม-กุมภาพันธ์
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ genetic parameter, sow longevity, sow prolificacy, censored record 
ผู้เขียน
547030015-7 น.ส. อมรรัตน์ ตันบุญจิตต์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0