2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การเปรียบเทียบวิธีการแช่แข็งและการทำละลายต่อคุณภาพน้ำเชื้อสุกรแช่แข็ง 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 24 กรกฎาคม 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร แก่นเกษตร  
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 47 
     ฉบับที่
     เดือน ม.ค.-ก.พ.
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า  
     บทคัดย่อ วัตถุประสงค์ของงานวิจัยครั้งนี้เพื่อเปรียบเทียบวิธีการการแช่แข็งและการทำละลายน้ำเชื้อสุกรแช่แข็งต่อคุณภาพน้ำเชื้อภายหลังการทำละลาย รีดน้ำเชื้อจากสุกร พันธุ์เปียแตรง จำนวน 1 ตัว และพันธุ์ดูร็อก จำนวน 1 ตัว ตัวละ 2 ซ้ำ ทำการลดอุณหภูมิในกระบวนการแช่แข็งแบบอังไอไนโตรเจนเหลวที่แตกต่างกัน 2 วิธี ได้แก่ ทรีทเมนต์ที่ 1: -35 OC (สูงจากระดับ ไนโตเจนเหลว 11 และ 5 เซนติเมตร) เป็นเวลา 5 นาที และ -120 OC เป็นเวลา 10 นาที และทรีทเมนต์ที่ 2: -135 OC เป็นเวลา 20 นาที(สูงจากระดับ ไนโตเจนเหลว 3 เซนติเมตร) ร่วมกับวิธีการทำละลายน้ำเชื้อ 3 วิธี (60 OC เป็นเวลา 8 วินาที; 42 OC เป็นเวลา 25 วินาที; และ 5 OC เป็นเวลา 5 นาที) ประเมินคุณภาพน้ำเชื้อด้านการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าของอสุจิ การมีชีวิตรอดของอสุจิ และความสมบูรณ์ของเยื่อหุ้มเซลล์ หลังการเก็บที่อุณหภูมิ -196 OC และทำการละลายตามวิธีข้างต้น ผลการศึกษาพบว่า สายพันธุ์เปียแตรง มีการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าของอสุจิสูงกว่าดูร็อก (P<0.05) วิธีการแช่แข็ง ทรีทเมนต์ที่ 1 มีผลทำให้คุณภาพน้ำเชื้อด้านการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าของอสุจิ และการมีชีวิตรอดของอสุจิ สูงกว่าทรีทเมนต์ที่ 2 (P<0.05) ส่วน วิธีการทำละลายน้ำเชื้อพบว่า การทำละลายน้ำเชื้อแช่แข็งที่ระดับอุณหภูมิ 5 OC เป็นเวลา 5 นาที และ 60 OC เป็นเวลา 8 วินาที มีผลทำให้คุณภาพน้ำเชื้อสูงขึ้นในทุกพารามิเตอร์ที่ทำการศึกษาเมื่อเปรียบเทียบกับที่ระดับ 42 OC เป็นเวลา 25 วินาที (P<0.05) อย่างไรก็ตามพบว่าอิทธิพลร่วมระหว่างวิธีการแช่แข็งและการทำละลายให้ผลไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ จึงสรุปได้ว่า วิธีการแช่แข็งในทรีทเมนต์ที่ 1 ร่วมกับวิธีการทำละลายน้ำเชื้อที่ระดับ 5 OC เป็นเวลา 5 นาที ส่งผลให้คุณภาพน้ำเชื้อสุกรภายหลังการแช่แข็งภายหลังการทำละลายดีที่สุด 
     คำสำคัญ การแช่แข็ง, การทำละลาย, น้ำเชื้อแช่แข็ง, สุกรพ่อพันธุ์ 
ผู้เขียน
595030053-0 น.ส. ฤทัยพร ราชมัคร [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0