2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Association of MT2A gene polymorphism -209 A/G with diabetes mellitus related to smoking status in Thai subject with CAD 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 1 มิถุนายน 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 82nd EAS congress 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม EAS 2014 Congress Secretariat 
     สถานที่จัดประชุม Madrid, North Convention Centre 
     จังหวัด/รัฐ Madrid 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 31 พฤษภาคม 2557 
     ถึง 3 มิถุนายน 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2014 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 62 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
577100010-1 น.ส. รุจิกรณ์ รัตนธรรม [ผู้เขียนหลัก]
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0