2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Genetic polymorphism in TCF7L2 and risk of hypertension in Thai elderly subjects 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 23 เมษายน 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 85th EAS congress 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม European Atherosclerosis Society 
     สถานที่จัดประชุม Prague Congress Centre 
     จังหวัด/รัฐ Czech Republic 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 23 เมษายน 2560 
     ถึง 26 เมษายน 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2017 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 157 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
577100010-1 น.ส. รุจิกรณ์ รัตนธรรม [ผู้เขียนหลัก]
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาเอก ภาคปกติ
557100024-8 น.ส. นิสา เดชาราชกุล
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาเอก ภาคปกติ
557100026-4 น.ส. อิงครัตน์ ศรุติไพบูลย์
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาเอก ภาคปกติ
575070027-5 นาย ศักดา กันยาเลิศ
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0